UBEZPIECZENIA

  • Na  zlecenie naszych klientów ubezpieczamy ładunki w transporcie morskim, śródlądowym, lądowym i lotniczym dodatkowym ubezpieczeniem Cargo

 

  • Posiadamy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora, której przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna wobec zleceniodawcy i osób trzecich za szkody wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji [OC Spedytora]

 

  • Posiadamy polisę ubezpieczenia  majątku przechowywanego w  magazynach  naszego partnera Verapol Distribution