Odprawy Tranzytowe

NCTS to Skomputeryzowany System Tranzytowy (ang. New Computerised Transit System) dla obsługi wspólnotowej procedury tranzytowej w UE oraz wspólnej procedury tranzytowej WPT na dokumencie TDT.

System NCTS obsługuje przewozy towarów w ramach wspólnej/wspólnotowej procedury tranzytowej we wszystkich jednostkach administracji celnej, w których dokonywane są odprawy towarów jak i w krajach rozszerzonej Unii Europejskiej i krajach EFTA, będących stronami Konwencji o WPT (Norwegia, Szwajcaria, Islandia).

W ramach procedury tranzytu: