Odprawy celne w Niemczech

Wychodząc na przeciw wymaganiom klientów importujących towary z krajów nie należących do Unii Europejskiej, nasza firma przygotowała ofertę na odprawy celne w Hamburgu Rotterdamie Bremerhaven we współpracy z naszym Niemieckim partnerem.

Wykorzystując możliwości które daje ratyfikowane przez Polskę prawa Unijnego, proponujemy naszym klientom obniżenie kosztów importu o zniwelowanie stawki podatku VAT z 7% bądź 22 % do stawki 0 % VAT.

Poniżej przedstawiamy Państwu procedury przebiegu odprawy celnej oraz wykaz dokumentów niezbędny do pośrednictwa fiskalnego:

 1. EU importer/kupujący zobowiązany jest do przekazania odpowiednich pełnomocnictw celnych
 2. Pełnomocnictwo powinno zawierać: dane firmy oraz EU – numer identyfikacyjny ( zaczynający się PL…)
 3. Podane informacje dotyczące danych firmy oraz numer ID zostaną sprawdzone po stronie niemieckiej.

Wykaz informacji niezbędnych do dokonania odprawy celnej:

 1. Pisemne zlecenie dokonania odprawy celnej dostarczone faksem lub e-mailem
 2. Zlecenie musi zawierać wszystkie informacje dotyczące danej przesyłki / towaru
 3. Okazanie dokumentów handlowych , rachunków, Packing list, Form A , Bill of loading (konosament) na 3 dni przed dokonaniem odprawy
 4. Na rachunku musi być zaznaczone, iż firma dokonująca odprawy celnej wykonuje pośrednictwo fiskalne.

Korzyści wynikające z przedstawicielstwa fiskalnego.
Importowa odprawa celna na granicy strefy wolnocłowego portu i bezpośredniej dostawy przesyłki do importera (odbiorcy) z siedzibą w EU – przedstawicielstwo fiskalne – pozwala na następujące korzyści:

 1. zredukowanie podatku VAT z importu do stawki 0 % zarówno w Niemczech jak i docelowym kraju EU – na mocy procedury meldunkowej w odpowiednim urzędzie skarbowym,
  b.uniknięcie oczekiwania na zwrot podatku VAT;
 2. Zwyeliminowanie kosztów związanych z wystawieniem dokumentu T1
 3. szybka odprawa celna towaru w Bremerhaven dzięki jednolitemu systemowi celnemu Atlas (podporządkowanemu normą oprogramowania i przepływu danych na terenie całej EU)
 4. uniknięcie odprawy celnej w kraju dostawy towaru
 5. skrócenie czasu postoju i oczekiwania towarów w urzędzie celnym
 6. bezpośrednia możliwość zadysponowania towarem, po jego odprawie

WAŻNE

Przedstawicielstwo fiskalne może funkcjonować tylko wówczas, gdy EU – importer nie ma w Niemczech ŻADNEGO numeru NIP w urzędzie podatkowym (Steuernummer). EU – Importer mający przedstawicielstwo w Niemczech nie może w kraju odprawy wykonywać żadnych obrotów towar / przesyłka musi zostać BEZPOŚREDNIO po odprawie celnej dostarczona do innego kraju EU. Towar po odprawie nie może zostać w Niemczech. Fragment SZÓSTEJ DYREKTYWY RADY z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku Artykuł 23 Zobowiązania przy przywozie W odniesieniu do towarów przywożonych, Państwa Członkowskie określają szczegółowe zasady dotyczące sporządzania deklaracji podatkowych i płatności. W szczególności, Państwa Członkowskie mogą przewidzieć, że podatek od wartości dodanej płatny przy przywozie towarów przez podatników lub osoby zobowiązane do zapłaty podatku lub określonych ich kategorii, nie musi być zapłacony w momencie przywozu, pod warunkiem, że podatek ten jest wyszczególniony w deklaracji podatkowej, która ma być złożona zgodnie z art. 22 ust. 4. Podstawowa ustawa: Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 stan prawny na dzień 7 grudnia 2004 roku – Rozdział 3 “Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów” Art.10 i 11 ustawy adres internetowy.

Akt wykonawczy:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (publikacja: Dz. U. z 2004 r. nr 97, poz. 970, nr 145, poz. 1541 i nr 224, poz. 2277) Rozdział 6 Zwolnienia od podatku oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień adres internetowy.